Privacy verklaring

Omtrent persoonsgegevens die wij verwerken

MTM Association Benelux verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jva@mtmbenelux.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
MTM Association Benelux verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (nog niet geactiveerd)
– MTM Association Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
MTM Association Benelux zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
– voor cursussen 10 jaar
– voor conferenties 5 jaar
– voor overige data 7 jaar

Delen met anderen
MTM Association Benelux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Geboden Platform: We geven alleen mailadressen door aan andere MTM-gebruikers, als de persoon in kwestie zijn goedkeur geeft.

In kaart brengen websitebezoek
MTM Association Benelux gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jva@mtmbenelux.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MTM Association Benelux zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
MTM Association Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jva@mtmbenelux.eu. MTM Association Benelux heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te  voorkomen  dat jij
uit  onze  naam  e-mails  ontvangt  die  virussen  bevatten,  spam,  of  zijn  of  bedoeld  zijn  om
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS)  voor het omzetten van een domeinnaam
(website) naar het  hieraan  gekoppelde  IP-adres  (servernaam);  het  wordt  voorzien  van  een
digitale handtekening.  U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier
voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

V_2