Basisprincipes MTM-Methoden

Voordelen van de MTM-methoden t.o.v. andere tijd-vaststel-technieken

 • Arbeidsmethoden en realisatietijden kunnen al in de planningsfase, voor de productiestart, gedetailleerd worden vastgelegd. De fabricagestappen en werkinhoud zijn per werkplek vooraf op elkaar af te stemmen.
 • MTM dwingt de werkvoorbereider ertoe de arbeidsmethode gedetailleerd vast te leggen voor een zuivere tijdbepaling. Door een kritische beschouwing van de ontwikkelde methode kan al in de planningsfase, onder de gegeven omstandigheden, de beste methode bepaald worden. Dit leidt tot beter gekwalificeerde medewerkers.
 • Hieruit volgt het principe van werkprocesplanning met behulp van MTM-methoden:

In plaats van kostenvermindering door achteraf werkprocessen te verbeteren, treedt kostenvermijding op door een voorafgaande werkprocesplanning.

 • Het coderen van bewegingselementen leidt tot een internationale, eenduidige, reproduceerbare omschrijving van het werkproces, wat van belang is voor de opbouw van planningstijden.
 • Door het vervallen van het temposchatten, nodig bij chronometer opnamen, is in grotere mate een waarborg gegeven voor tijdnormen op een uniform prestatieniveau.
 • Bij het opzetten van tijdplanning vervallen bij de tijdbepaling met chronometer de vereiste invloedsfactoren berekeningen, omdat de MTM-tijdnormen al zijn opgesteld met de betreffende invloedsfactoren.
 • Een computerondersteunde toepassing maakt een snelle, reproduceerbare ontwikkeling en beheer van tijdbouwstenen mogelijk. Dit maakt directe aanpassingen bij veranderingen of nieuwe processen mogelijk, zodat de planning eenvoudig up-to-date is te houden.
 • Bij het instrueren van medewerkers kan gebruik worden gemaakt van de uitvoerige methode beschrijving. Hierdoor wordt het scholen tot een minimum beperkt.
 • De toepassing van de MTM-methoden maakt het mogelijk prestatiebeloning in te voeren. Deze leidt in geval van bezwaren, tot een objectievere, op de methode georiënteerde, discussie.
 • Werkmethoden zijn altijd reproduceerbaar, omdat het precieze werkproces is vastgelegd.
 • De combinatie van MTM en het Lean-concept is succesvol bij het vermijden van verspilling.
 • Ook is MTM o.a. een uitstekend hulpmiddel bij Value Stream Mapping (VSM)

MTM-prestatieniveau

MTM (geplubliceerd in 1948) is een PTS (Predetermined Time System) systeem, ontworpen door Maynard, Stegemerten en Schwab van Methods Engineering Council Pittsburg US. Bij vaststel-ling van het prestatieniveau MTM–1 werd o.a. gebruik gemaakt van het LMS-systeem, ontwikkeld door Lowry, Maynard en Stegemerten (Westinghouse) met de volgende nivellerende factoren:

– skill (proficiency); bekwaamheid, vakmanschap
– effort (will to work); inspanning, inzet
– conditions; werkomstandigheden
– consistency (variability); stabiliteit van gemeten waarden (fluctuaties)

Deze factoren kennen plus of minwaarden t.o.v. een normale prestatie (100%). Deze staan voor een typische en gemiddelde productiewerker met routine. De MTM-1 tijdwaarden zijn op gelijke hoogte gebracht met LMS 100%. Alle later ontwikkelde MTM-systemen zijn op MTM-1 gestoeld en worden daardoor op hetzelfde prestatieniveau ingedeeld.

Grenzen aan de MTM-methodieken

 • De definitie maakt duidelijk dat de MTM-methodieken zich beperken tot volledig beïnvloedbare (manuele) handelingen. Tijden voor beperkt beïnvloedbare en niet beïnvloedbare processen worden in het algemeen door tijdopnames bepaald, ofwel berekend.
 • De MTM-methode is niet toepasbaar voor verstandelijke (mentale) handelingen, wanneer er meer verlangd wordt dan ja-nee-beslissingen. Voorkomend denkwerk kan dus niet genormeerd worden.
 • In de MTM-normtijden zijn geen toeslagen en rusttijden opgenomen. Deze worden via de gebruikelijke methoden voor arbeids- en tijdstudies verwerkt.